About / Om illustrator Lotte Kjoeller:          

Down: Lotte Kjoeller at Open Doors, Copenhagen

DK: Om Illustrator Lotte Kjøller

Mit navn er Lotte Kjøller. Jeg er født 1966 i Danmark og er kristen. Jeg bor og arbejder i Vanløse, København. Jeg er billedkunstner og illustrator. Jeg både illustrerer, maler, tegner, underviser, laver skulptur og holder foredrag. Min skabertrang er stor, og jeg er nysgerrig og kreativ på mange områder. Jeg har været medlem af Dansk Forfatterforening som illustrator siden 2002, og som lyriker siden 2009.  

    

Som helt ung ønskede jeg mig brændende at blive illustrator, og har lavet illustrationer for andre, siden jeg var barn. Jeg var ikke mere end 2 år, da min far bad mig tegne min første tegneserie. Jeg kom da også som ung flere gange til optagelsesprøve på Skolen for brugskunst, Tegning og grafik linien, men fik afslag med den begrundelse, at jeg var for dygtig til at tegne. Det blev jeg meget vred over og det resulterede i at min kunst skiftede retning til billedkunstner - men jeg opgav nu aldrig helt drømmen om at illustrere. Mange år senere i 2002, da jeg allerede hávde succes som kunstner, traf min mand gennem sit arbejde forfatteren Adil Erdem, der savnede en illustrator til sin nye digtsamling, og det blev starten på min karriere som illustrator. Det var en kærkommen opgave. Min kunstneriske udvikling var nu ligesom kommet dertil, hvorfra jeg var startet, og det føltes rigtigt, forunderligt og naturligt og slutte ”ring” med illustrationerne.

      

Mine illustrationer er billeddigte forstået på den måde, at de fortæller en historie i flere lag, der må opdages lidt efter lidt ligesom mine malerier. Mine illustrationer/billeddigte er meget velegnede til både børn og voksne. Jeg bruger mine færdigheder som kunstner og både tegner, maler og bruger collage, for at få det rette udtryk frem i illustrationerne. Fællesnævneren er, at jeg bruger Mennesket som min store inspirationskilde. Mennesket danner erfaringsgrundlag, objekt og motiv i mine illustrationer. Som kristen tager jeg også udgangspunkt i menneskets forhold til Gud, og inspireres af Helligånden i mit arbejde som illustrator og kunstner.

Udgivelser og CV som illustrator

I 2002 debuterede jeg som illustrator på CDR-forlag med Adil Erdems digtsamling, ”Steder i drømme” og blev derfor medlem af Dansk Forfatterforening som illustrator. Før da havde jeg gjort mig kendt på kunstchenen som billedkunstner, og det er som sådan min baggrund er. I 2004 lavede jeg så mit eget tryk, en unika lyrik: ”LivLøber”  med  egne sprogdigte og håndcolorerede billeddigte, der blev solgt som unica kunstværker på en kunstudstilling af samme navn. Samme digtsamling blev i 2009 udgivet i en e-bog ”Ordløst” på Forlaget Ordløst, og er desuden gengivet som værk i Kunsthistoriker Lise- Lotte Blom´s bog om Kunstneren Lotte Kjøller, som jeg naturligvis har bidraget med illustrationerne til. I 2006 har jeg illustreret for børn i ”Guldnæsen” fra Høst og Søn. Dette udmundede i kunstudstillingen Guldnæsen, Byggeriets hus på Frederiksberg, og udstillingen vandrede derfra rundt på landets biblioteker. I 2009 har jeg illustreret ”Gud er den samme i dag” af Tamarra Bot fra Forlaget Zion, og har tegnet forsideillustrationen til ”Efter nat kommer dag”, en kristen bog af Lene M. Albæk.

 

Kunstnerisk uddannelse

Men det er som billedkunstner jeg har min baggrund og kunstneriske uddannelse, som det ses af denne hjemmeside og det ses sikkert også i mine illustrationer. Jeg debuterede på Kunstnernes efterårsudstilling i 1995 og 1996. I 1997 var jeg på legatrejse i Paris, hvor jeg studerede på kunstakademiet Ecole Des Beaux Artes. Før da var jeg i 3 års mesterlære hos billedkunstner Jeff Ibbo. Efter rejsen blev jeg antaget på Kunstnernes Sommerudstilling i 2000 og 2001. Nu har jeg fået det professionelle kvalitetsstempel som kunstner og er medlem af Billedkunstnernes Forbund(BKF). Jeg har efterhånden udstillet mange meriterende steder både i Danmark og i udlandet. Jeg udstiller fast i ”Arthouse” kunsthandel, Kbh. og ”Copenhart Gallery” i Valby.

 

Kunsthistorien

Jeg læste kunsthistorie på Københavns Universitet da jeg var ung 1993 - 1996. Jeg blev Aldrig færdiguddannet men har ret til at kalde mig kunsthistoriker i dag. Jeg skriver ind i mellem kunsthistoriske tekster især på nettet. Jeg opfinder 2021 WEB-ART hvor jeg skriver om kunst og andre ting. 2018 fulgte jeg uddannelsen op ved at videreuddanne mig på Københavns Åbne Universitet.

 

Det anbefales at se min serie med illustrationer her på hjemmesiden ved at klikke på en af de små illustrationer til højre på denne side. Man kan også besøge Dansk Forfatterforenings Illustratorgruppes hjemmeside www.illustratorgruppen.dk, hvor der findes et udvalg af mine illustrationer under Lotte Kjøller. Se her: Lottes side 

 

Vil du købe eller udstille mine illustrationer? (grøn)

Mine illustrationer er næsten altid akryl, akvarel, tush og collage på papir i A4 størrelse eller mindre, og prisen er fra ca. 700 for en vignet til 7.700 kr for en bogforside i farver. Plakater er dyrere. Prisen afhænger af formål, størrelse og oplag. 

 

 Jeg udstiller som kunstner i Gallerier, kunstforeninger og andre udstillingssteder jævnt fordelt over hele året. Har du lyst til at udstille mine illustrationer, er du velkommen til at kontakte mig, for at aftale tid, sted og nærmere detaljer. Det er ikke alle illustrationer, det er muligt at sælge efter brug, men jeg har mange der kan, og endnu flere der kan udstilles.  Derfor kan man leje en udstilling med mine illustrationer. Jeg udstiller til gengæld for et køb/leje på min. 3000 kr. pr. mrd. Hvis udstillingsstedet ligger langt fra København, må vi forhandle transporten. Det er en god idé, at være i god tid, da jeg udstiller hele året, og derfor planlægger lang tid frem over. Gallerier, kunstforeninger og andre interesserede er meget velkomne til at henvende sig via telefon, mail eller brev. Min adresse står nederst på denne side.

UK:

My name is Lotte Kjøller. I was born in 1966 in Denmark and am a Christian. I live and work in Vanløse, Copenhagen. I am a visual artist and illustrator. I illustrate, paint, draw, teach, sculpt and give lectures. My creative urge is great and I am curious and creative in many areas. I have been a member of the Danish Writers' Association as an illustrator since 2002, and as a poet since 2009.

 

As a very young person, I desperately wanted to become an illustrator, and have made illustrations for others since I was a child. I was not more than 2 years old when my dad asked me to draw my first cartoon. As a young person, I also came to the entrance exam at the School of Applied Arts, Drawing and Graphics several times, but was rejected on the grounds that I was too good at drawing. I became very angry about this and it resulted in my art changing direction to a visual artist - but I now never completely gave up the dream of illustrating. Many years later in 2002, when I was already successful as an artist, my husband met the writer Adil Erdem through his work, who missed an illustrator for his new collection of poems, and that was the start of my career as an illustrator. It was a welcome task. My artistic development had now just gotten to where I had started from, and it felt right, wonderful and natural to end "ring" with the illustrations.

 

My illustrations are pictorially understood in the sense that they tell a story in several layers that must be discovered little by little like my paintings. My illustrations / picture poems are very suitable for both children and adults. I use my skills as an artist and both draw, paint and use collage, to get the right expression in the illustrations. The common denominator is that I use Man as my great source of inspiration. Man forms the basis of experience, object and motif in my illustrations. As a Christian, I also take my starting point in man's relationship with God, and am inspired by the Holy Spirit in my work as an illustrator and artist.

 

Publications and CV as illustrator

In 2002, I made my debut as an illustrator at CDR publishing house with Adil Erdem's collection of poems, "Places in Dreams" and therefore became a member of the Danish Writers' Association as an illustrator. Before that, I had made myself known on the art scene as a visual artist, and that's how my background is. In 2004 I made my own print, a unique lyric: "LivLøber" with my own language poems and hand-colored pictorial poems, which were sold as unique works of art at an art exhibition of the same name. The same collection of poems was published in 2009 in an e-book "Ordløs" at Forlaget Ordløs, and is also reproduced as a work in Art historian Lise-Lotte Blom´'s book about the artist Lotte Kjøller, to which I have of course contributed the illustrations. In 2006 I illustrated for children in "Guldnæsen" from Høst og Søn. This culminated in the art exhibition Guldnæsen, Byggeriet's house in Frederiksberg, and the exhibition wandered from there around the country's libraries. In 2009 I illustrated "God is the same today" by Tamarra Bot from Forlaget Zion, and have drawn the cover illustration for "After night comes day", a Christian book by Lene M. Albæk.

 

Artistic education

But it is as a visual artist that I have my background and artistic education, as can be seen from this website and it is probably also seen in my illustrations. I made my debut at the Artists' Autumn Exhibition in 1995 and 1996. In 1997 I was on a scholarship trip to Paris, where I studied at the Ecole Des Beaux Artes. Before that, I was in 3 years of master apprenticeship with visual artist Jeff Ibbo. After the trip, I was accepted to the Artists' Summer Exhibition in 2000 and 2001. Now I have received the professional stamp of quality as an artist and am a member of the Association of Visual Artists (BKF). I have gradually exhibited many meritorious places both in Denmark and abroad. I exhibit regularly in "Arthouse" art shop, Copenhagen. and "Copenhart Gallery" in Valby.

 

Art history

I studied art history at the University of Copenhagen when I was young 1993 - 1996. I never graduated but have the right to call myself an art historian today. I write in between art history texts especially online. I invent 2021 WEB-ART where I write about art and other things. In 2018, I followed up the education by furthering my education at the Open University of Copenhagen.

It is recommended to see my series of illustrations here on the website by clicking on one of the small illustrations to the right of this page. You can also visit the Danish Writers' Association's Illustrator Group's website www.illustratorgruppen.dk, where there is a selection of my illustrations under Lotte Kjøller. See here: Lottes site

 

Do you want to buy or exhibit my illustrations? (green)

My illustrations are almost always acrylic, watercolor, ink and collage on paper in A4 size or smaller, and the price is from approx. 700 for a vignette for DKK 7,700 for a book cover in colors. Posters are more expensive. The price depends on the purpose, size and circulation.

 

As an artist, I exhibit in Galleries, art associations and other exhibition venues evenly distributed throughout the year. If you would like to exhibit my illustrations, please feel free to contact me to arrange a time, place and further details. Not all illustrations can be sold after use, but I have many that can, and even more that can be exhibited. Therefore, one can rent an exhibition with my illustrations. In return, I exhibit for a purchase / rent of min. DKK 3,000 per mrd. If the exhibition venue is far from Copenhagen, we must negotiate transport. It is a good idea to be in good time as I exhibit all year and therefore plan a long time ahead. Galleries, art associations and other interested parties are very welcome to contact us by phone, email or letter. My address is at the bottom of this page.

Copyright

©Copyright.

All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Contact Lotte Kjoeller here

Lk-kunst.dk

Visual artist company by artist Lotte Kjoeller

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

 

Mail: Lk@Lk-kunst.dk

Tel: + (45) 2383  0717

CVR: 37305294

or fill the form to contact Lotte Kjoeller

share

Create Your Own Website With Webador