LotteKjoeller.Books.com
  • This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

The Author Lotte Kjoeller:  Art Historian Texts, Poetry, illustrations

Up: Lotte Kjoeller at Kulture Night 2013

 

Down: Lotte Kjoeller at Open Doors, Copenhagen

 

Som kunstner spreder jeg mig i genrer. Jeg har et kreativt talent, der udtrykker sig mangfoldigt. Denne serie viser min poesi og mine udgivne bøger som illustrator/forfatter – det er også kunst! Der er egne udgivelser som lyriker, du kan læse. Den musik, ”Jazz n poetry”, jeg har indspillet efter egne digte og malerier, som du kan høre/se her. Der er omtale af bøger, jeg har udgivet som illustrator/forfatter. Og til sidst oplysninger om en ny kunstbog som Kunsthistoriker Lise-Lotte Blom er ved at skrive om mig som kunstner  - og som du kan glæde dig til.

 

Siden min barndom har jeg skrevet lyrik og illustreret egne digte. Det var min måde at skrive dagbog på.  Som voksen er det sat i system inspireret af min første illutrationsopgave, digtsamlingen ”Steder i drømme” af Adil Erdem 2002, da jeg var 36 år - og af inspiration fra Dansk Forfatterforenings spændende medlemsskare som nyt medlem. Det gjorde, at jeg ”genoptog” lyrikken 2002, og skrev en digtcyklus artistbook ”LivLøber”, der udkom 2004, og som e-bog 2009.

 

Jeg har også udgivet digte i ”Sensuelle Ordbilleder” 2010 og Ordbilleder om Kærlighed 2014. Fælles for min lyrik er, at sprogdigtene er rigt illustreret med egne billeddigte. Du kan læse og se digtsamlingerne her i serien. Jeg har valgt at offentligere dem her – så kan du jo købe bogen senere, hvis du vil. Mod betaling læser jeg gerne op af min poesi - med eller uden musik.

English:

As an artist, I spread myself in genres. I have a creative talent that expresses itself differently. This series shows my poetry and my published books as illustrator / author - that's also art! There are separate releases like lyrics you can read. The music, "Jazz n poetry", I have recorded for own poems and paintings, which you can hear / see here. There is mention of books I have published as illustrator / author. And finally information about a new art book from art historian Lise-Lotte Blom about me as an artist - and for which you can enjoy.

 

Since my childhood I have written poems and illustrated my own poetry. That was my way of writing a diary. As an adult, it has been inspired by my first illutational assignment, the poem collection "Places in Dreams" by Adil Erdem 2002, when I was 36 years old, and inspired by the Danish National Association of Artists' Exciting Members as a new member. That made me "resume" the lyric 2002, and wrote a poem cycle artistbook "LivLober", published in 2004, and as an ebook 2009.

 

I have also published poetry in "Sensual Words" 2010 and Words of Love 2014. Common to my lyric is that the language poems are richly illustrated with their own image poems. You can read and see the poems collections here in the series. I have chosen to publish them here - so you can buy the book later if you want to. Against payment. Yeu can here read my poetry - with or without music.

 

Kulture Night 2017

Croquis og Portræt.

Benny Andersen og Portrætgalleri. Forfattere, oversættere og illustratorer læste skrev og tegnede

bl.a: Benny Pedersen, Cecilie Rosdahl, Majbrit Hjelmsbo og Lotte Kjøller. 

,Jon Høyer, Karsten Bjarnholt, Nassrin El Halawani, Per-Olof Johansson, Thorstein Thomsen, Stephanie Gaarde Caruana, Niels Roed , Lotte KjøllerAmdi Silvestri, Nomi Lauridsen, Irma Clausen, Birde Poulsen, Naja, Christine Gasbjerg, Jakob Hansson, Stine Reintoft, Bob Katzenelson, Hans Tyrrestrup, Ida Hamre m.fl.
Desuden: Hendrik Purwins ( violin ) og Erika Hansson ( dans ).
Jeff Ibbo ledte forfattere og illustratorer på croquis-holdene. Lyrikgruppen ved Kirsten Marthedal Andersen havde arrangeret.
Dansk Forfatterforening. Sekretariatet. Strandgade 6, stuen. 1401 København K. Tlf.: 3295 5100. CVR: 60761418

 

UK:

Croquis and Portrait.

Benny Andersen and Portrait Gallery. Authors, translators and illustrators read, writing and drawing among others: Benny Pedersen, Cecilie Rosdahl, Majbrit Hjelmsbo and Lotte Kjøller. , Jon Høyer, Karsten Bjarnholt, Nassrin El Halawani, Per-Olof Johansson, Thorstein Thomsen, Stephanie Gaarde Caruana, Niels Roed, Lotte Kjøller, Amdi Silvestri, Nomi Lauridsen, Irma Clausen, Birde Poulsen, Naja, Christine Gasbjerg, Jakob Hansson, Stine Reintoft, Bob Katzenelson, Hans Tyrrestrup, Ida Hamre m.fl. Also: Hendrik Purwins (violin) and Erika Hansson (dance). Jeff Ibbo led the writers and illustrators on the croquis teams. The poetry group by Kirsten Marthedal Andersen had arranged in Danish Writers' Association lokation, The Secretariat. Strandgade 6 1401 København K. Tel .: 3295 5100. CVR: 60761418

JAZZ FESTIVAL AND POETRY READING WITH LYRICERS FROM THE DANISH AUTHORS 'ASSOCIATION

Vi læser egne digte op i Ph-cafeen d. 12 juli, kl. 16.00 og 19.30.
Lotte Kjøller læser digte op skrevet i og om elfenbenstårnet

Du er velkommen til at møde op!

 

UK: We read our own poems in the Ph-cafe on July 12, at 16.00 and 19.30.

Lotte Kjøller reads poems written in and around  her blog "Ivory tower"

You are welcome to attend!

 Kl. 16.00-16.30:
Kirsten Marthedal
Ib Ulbæk
René Sandberg
Lotte Kjøller
Tine Demandt
René Rasmussen


Kl. 19.00-19.30:...
Thorvald Berthelsen
Ida Hamre
Jens-Fink Jensen
Birthe Kont
Kenneth Krabath
Benny Pedersen

Kulture night in Danish author organisation 10 okt. 2014

Fredag den 10. oktober åbner Dansk Forfatterforening dørene for Kulturnattens gæster.

Fra kl. 19.00 til midnat præsenterer lyrikere, prosaister, børnebogsforfattere, oversættere og fagbogsforfattere tekster omkring årets emne: Nattens væsener.

 

Mens forfatterne læser op, vil en række illustratorer sidde og tegne i lokalerne og komme med deres bud på, hvordan et Nattens væsen kan se ud.

 

Alle er velkomne, og Kulturnatten er også en mulighed for at invitere venner og kolleger med til at komme og lytte og kigge illustratorerne over skulderen, mens de tegner. Det bliver muligt at købe et glas rødvin eller to, og det bliver muligt at købe de optrædendes bøger.

Sted: Dansk Forfatterforening. Strandgade 6. Cristianshavn kl. 19 - 24

 

UK:

On Friday 10 October, the Danish Writers' Association will open its doors to the Culture Night's guests. From kl. 19.00 to midnight, poets, prose writers, children's book authors, translators and non-fiction writers present texts on this year's topic: The creatures of the night. While the authors read aloud, a number of illustrators will sit and draw on the premises and come up with their drawings what a Being of the Night might look like. Everyone is welcome, and the Culture Night is also an opportunity to invite friends and colleagues to come and listen and look at the illustrators over their shoulders while they draw. It will be possible to buy a glass of red wine or two, and it will be possible to buy the books of the performers. Venue: Danish Writers' Association. Strandgade 6. Cristianshavn at 19 - 24

THE ILLUSTRATIONS FROM THE DANISH WRITERS 'ASSOCIATION'S ILLUSTRATOR GROUP EXHIBITED ØRESTAD, AMAGER 2013

I Bibiana Danmark og på Ørestad Bibliotek er vi glade og stolte over at kunne præsentere denne originale udstilling af nogle af Danmarks ypperste børnebogsillustratorer og forfattere. Udestillingen kan opleves på Ørestad Bibliotek og i Bibiana Danmarks lokaler i VM-bjerget, Ørestads Boulevard 55, 2300 Kbh. Nær ved metro- og togstation i Ørestad. Man-fre kl. 10-18, lørdag kl. 11-16, gratis.


Udstillingen består af originale kunstværker og tekster fra antologien "Skrædder i Helvede", et fælles bogprojekt mellem illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening, Forfatterskolen for Børnelitteratur og Dansklærerforeningens forlag.

Vi vil gerne fejre udstillingen med dig på åbningsdagen på Ørestad Bibliotek.

Vi holder åbent hus arrangement fr kl. 15-17 og ønsker på åbningsdagen at gøre udstillingen til et møde mellem børn, lærere og organisationerne.

Venlig Hilsen Billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller

 

UK:

In Bibiana Denmark and at Ørestad Library, we are happy and proud to present this original exhibition by some of Denmark's top children's book illustrators and authors. The exhibition can be experienced at Ørestad Library and in Bibiana Denmark's premises in the World Cup mountain, Ørestads Boulevard 55, 2300 Copenhagen. Near metro and train station in Ørestad. Mon-Fri at 10-18, Saturday at 11-16, free. The exhibition consists of original works of art and texts from the anthology "Tailor in Hell", a joint book project between the illustrator group in the Danish Writers' Association, the Writers' School for Children's Literature and the Danish Teachers' Association's publishers. We would like to celebrate the exhibition with you on the opening day at Ørestad Library. We hold an reception from 15-17 and wants on the opening day to make the exhibition to a meeting between children, teachers and the organizations.

Kind regards Visual artist and illustrator Lotte Kjoeller

cUlture night 2013

Enten - eller?

kulturnat i Dansk Forfatterforening 11 okt. 2013 fra 18 - 23.

Gratis for alle med kultur pas samt foreningens medlemmer. Forfatterforeningens medlemmer præsenterer digte, noveller, romaner, oversættelser, faglitteratur og illustrationer omkring det at træffe et valg.

 

Dansk Forfatterforening

Strandgade 8

Cristianshavn

København

 

UK:

Either or? culture night in the Danish Writers' Association 11 Oct. 2013 from 18 - 23. Free for all with culture passports as well as association members. The members of the Writers' Association present poems, short stories, novels, translations, non-fiction and illustrations about making a choice. Danish Writers' Association Strandgade 8 Cristianshavn Copenhagen

CULTURE NIGHT AND GUINESS RECORD D. 12 / 10-12 IN DANISH AUTHORS 'ASSOCIATION, cRISTIANSHAVN, KBH.

Kom og oplev Dansk Forfatterforenings bevaringsværdige og fredede lokaler tabseret med antikke malerier der udgør væggene. 40 skønlitterære forfattere læser op i hver ca. otte minutter fra deres stærkeste bøger i  alt 24 timer. Vi skal herved opnå at komme med i Guiness Rekordbog i maratonoplæsning. Jeg Lotte Kjøller læser selv op af mine digte og præsenterer en helt ny børnebog "Han kom om Natten" der udkommer på Unitas forlag kl. 13.32 til 13.40. Vi illustratorer tegner begivenheden i hver 45 min hele aftenen. Der kan hygges og man kan købe bøger dirrekte af forfatterne. Alle er velkomne.
Sted: Dansk forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 på Kristianshavn, 1401 Kbh. K kl. 18.00-24.00.

 

UK:

Come and experience the Danish Writers' Association's conservation-worthy and protected premises together with antique paintings that make up the walls. 40 fiction writers read aloud in each approx. eight minutes from their strongest books a total of 24 hours. We will be included in the Guinness Book of Records in marathon reading. I Lotte Kjøller myself read from my poems and present a brand new children's book "He came by night" which is published by Unitas publishing. I read at. 13.32 to 13.40. We illustrators draw the event every 45 minutes throughout the evening. You can have fun and you can buy books directly from the authors. Everyone is welcome. Venue: Danish Writers' Association's premises, Strandgade 6 in Cristianshavn, 1401 Copenhagen. K kl. 18.00-24.00.

GUERILLADIGTE IN "THE BLUE NEWSPAPER" EAST PR. 11/10/2011

I den "Blå avis" der er udkommet i dag d. 10/11 2011 findes "Guerilladigte" dvs. små digte af forskellige lyrikere bl.a fra Dansk Forfatterforening forklædt som annoncer. Du kan finde 3 digte som jeg Lotte Kjøller har skrevet under diverse - bytte. Men du kan finde så mange flere. Find den gratis Blå Avis Øst i dag og nyd vores "Guerilladigte" omkring i avisen! Digtene kan også findes i den digitale Blå Avis på dba.dk indtil d. 29/12 2012.

UK:

In the "Blue newspaper" that has been published today 10/11 2011 there is "Guerilla poem" in. It is small poems by various poets, including from the Danish Writers' Association disguised as advertisements. You can find 3 poems that I Lotte Kjøller have written under miscellaneous - exchange. But you can find so many more. Find the free Blue Newspaper East today and enjoy our "Guerrilla Poems" around in the newspaper! The poems can also be found in the digital Blue Newspaper on dba.dk until 29/12 2012. 

Copyright

©Copyright.

All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Contact Lotte Kjoeller here

Lk-kunst.dk

Visual artist company by artist Lotte Kjoeller

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

 

Mail: Lk@Lk-kunst.dk

Tel: + (45) 2383  0717

CVR: 37305294

share